Definitioner og generelle betingelser

Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Bøgelund .

Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Bøgelund

Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af Bøgelund  Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler Bøgelund .

Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver med mindre andet er specifikt aftalt.

Der er ingen binding på opgaverne, medmindre andet er aftalt.

Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste time og faktureret.

Priser og betaling

Bøgelund  fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvis ikke en fast pris er aftalt.

Bøgelund  forbeholder sig retten til at kunne ændre dette, hvis det er nødvendigt og skal godkendes af kunden.

Bøgelund  fakturerer 50% af beløbets pris for større opgaver over 15000, inden opgaven påbegyndes, samt efter afsluttede opgaver for mindre opgaver.

Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

Bøgelund  pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

Bøgelund  opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sat.

Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Rettigheder til Arbejdet

Alt materialer tilhører kunden.

Tavshedspligt og referencer

Bøgelund forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

Bøgelund har ret til i markedsførings øjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slut kunde som reference.

Behandling af personoplysninger

Alt legitimation bliver arkiveret lokalt, og det vil ikke blive videregivet til 3. part.

Evt. ændringer til punkt 5, vil blive meldt skriftligt til kunden.

Force majeure

Bøgelund  er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Bøgelund  er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Bøgelund  forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Bøgelund  ikke er herre over, og som Bøgelund   ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

Tvister

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten som første instans.